GDPR

Prohlášení

o zpracování osobních údajů podle GDPR

 

V tomto prohlášení Vám společnost EUROPEPHARMA CZ s.r.o., IČ 64827143, se sídlem Březhradská 148, 503 32 Hradec Králové, poskytne informace o zpracování osobních údajů svých zákazníků a obchodních partnerů.

 

1.Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu se osobní údaje v rámci zpracovávání zpracovávají?

Osobní údaje získáváme od klientů při vzniku smluvního vztahu (uzavření smlouvy, potvrzení objednávky), dále v průběhu smluvního vztahu při emailové komunikaci (potvrzení platby objednaného zboží, potvrzení o doručení zásilky)

 

2.Jaké osobní údaje jsou zpracovávány, odkud je získáváme a komu je předáváme?

Jsou to informace nezbytně nutné k uskutečnění obchodní smlouvy.

Osobní údaje jsou získávané primárně přímo od klienta, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

- jméno a adresa klienta, e-mail, telefonní kontakt, případně bankovní účet

Vaše osobní údaje nepředáváme třetí osobě, výjimkou situace:

-  kdy Vám potřebujeme doručit zásilku nebo písemnost (smluvní poskytovatel doručovacích a poštovních služeb)

-  kdy nám to ukládá zákon, nebo potřebujeme ochránit naše vlastní právní nároky (advokáti, soudy, exekutorské úřady)

 

3.Jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno?

Osobní údaje od klientů a obchodních partnerů jsou uloženy v bezpečném systému zajištující správnou funkci a chod internetového obchodu. IT systém je pravidelně testován správcem sítě na bezpečnost uživatele.

Osobní údaje jsou uchovávány na nezbytně dlouhou dobu dle předpisů archivace účetních dokladů, následně jsou likvidovány dle vnitřního archivního a skartačního řádu.

 

4.Soubory cookie

Za účelem zlepšení poskytování služeb, využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookie tak pomáhají např. ke správné funkčnosti stránek, při zapamatování přihlašovacích údajů, analyzování výkonu různých prodejních kanálů.

Soubory cookie používané na našich stránkách dělíme na krátkodobé, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uleženy mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte.  Vše závisí na nastavení samotné cookie ve vašem prohlížeči.

Soubory cookie používané na našich stránkách mají vnitřní marketinkové účely.

 

 

5.Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jak toto právo využít

Níže uvedená práva náleží našim zákazníkům a obchodním partnerům, kteří jsou fyzickými osobami.

Právo na přístup – máte právo znát, jaké údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem

Právo na opravu – máte právo, abychom opravili nebo doplnili Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo neúplné

Právo na výmaz – máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny

Právo na omezení zpracování – máte právo omezit zpracování některých z Vašich osobních údajů

Právo podat námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází na právním základu našeho oprávněného zájmu

Právo na přenositelnost – máte právo nechat přenést Vaše osobní údaje k jinému správci

 

 

Jakékoliv výše zmíněné právo můžete u nás uplatnit bezplatně elektroniky na e-mail info@europepharma.cz, nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu našeho sídla.

 

 

VZOR ŽÁDOSTÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Identifikace Subjektu údajů

Jméno a příjmení:           _________________________________________________

Datum narození:             _________________________________________________

Adresa:                               _________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…):      _______________________________

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

Právo na přístup

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: ____________________; nebo

na následující adresu: ____________________.

Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________

Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________

Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.

Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________

NEBO

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce:               ___________________________

Adresa správce:               ___________________________

Email správce:   ___________________________

Telefon správce:             ___________________________

Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

 

 

 

Europepharma © 2019
redakční systém RYCHLÝ OBCHOD | design Neofema, s.r.o.